Preskočiť na obsah

Komisie OZ na rok 2022 – 2026

Komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Komisia verejného záujmu

Predseda – Martin Sabol

Členovia – Mgr. Eva Bodnárová, Ing. Slavomír Ruščák

Komisia starostlivosti o životné prostredie a verejného poriadku

Predseda – Martin Sabol

Členovia – Lukáš Eštok, Patrícia Pankuchová

Komisia kultúry a športu

Predseda – Ing. Vladimír Netreba

Členovia – Andrea Eštoková, Adriána Kováčová

Zákon č. 369/1990 Zb.

Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 15

Komisie

  • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
  • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
  • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
  • Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec. Komisie OZ na rok 2022 – 2026 Komisia podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.